Skip to content

Team

Directeur: Lorian Roos 
IB-er: Anniek van Kan
Secretaresse/ICT: Monique Bakx
Remedial Teacher: Marjolein Koets 
Onderwijsassistent: Marieke Grauwmans & Monique Bakx
Conciërge: Twan Jansen

Leerkrachten:

  • Groep 1/2: Joy Moison & Marca van Bragt
  • Groep 3: Esther van Gent & Marjolein Koets
  • Groep 4/5: Astrid van der Pluijm & Gertrud Buchrnhornen
  • Groep 6: Jeroen Ackermans & Tessa Koelewijn
  • Groep 7: Margot van den Hil & Stephanie de Jongh
  • Groep 8: Monique Braat

Leerlingenraad

Op de Burchtgaarde hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad spreekt namens alle leerlingen op een school. Maandelijks is er een vergadering waarin we het hebben over allerlei zaken. De input van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk, want wij doen ons werk voor hen!

Schoolgids

De schoolgids vindt u algemene informatie over onze school. We beschrijven hierin bijvoorbeeld hoe wij over onderwijs denken en hoe we daar vorm aan geven. Ook vertellen wij daarin hoe wij extra ondersteuning bieden, over kwaliteitszorg en veiligheid op school. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan waarin ouders en personeel een bijdrage leveren aan het te voeren en te ontwikkelen beleid van de school. Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het koersplan, de schoolgids, het vakantierooster enz. De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie of de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INOS). Voor een aantal beslissingen is instemming van de MR nodig.

Via de MR kunnen ouders en personeel meepraten en meedenken. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (u bent als toehoorder welkom), maar kunnen voor een deel besloten zijn. 

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en kan zich daarna nog voor een periode herkiesbaar stellen.

De Ouderraad

De Ouderraad heeft een bestuur dat samen met het team verschillende activiteiten en festiviteiten op school organiseert. Zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering en de jaarlijkse Burchtgaardedag. De Ouderraad vergadert een aantal keren per jaar. De data staan in de Burchtgaarde App en in de jaarkalender. Omdat uw kind naar onze school gaat, bent u automatisch lid van de Ouderraad. U bent dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen als u hiervoor interesse hebt. Lijkt het u leuk om deel uit te maken van het bestuur om zo mee te helpen aan het organiseren van deze activiteiten? Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Veilige school

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS.

Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorg dragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.

De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van de Burchtgaarde en is via deze link in te zien. Je vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.